Genus Agrimonia L

Agrimonia L. – agrimony

Family: Rosaceae

Species within the Genus Agrimonia L.:

Latin name Common name
Agrimonia eupatoria L.
Church steeples
Agrimonia gryposepala – Tall hairy agrimony
Agrimonia incisa – Incised agrimony
Agrimonia coreana – Korean Agrimony
Agrimonia microcarpa – Smallfruit agrimony
Agrimonia nipponica – Japanese agrimony
Agrimonia odorata – Creeping grovebur
Agrimonia parviflora – Harvestlice
Agrimonia pilosa – Hairy agrimony
Agrimonia pubescens – Soft agrimony
Agrimonia repens – Short agrimony
Agrimonia rostellata – Beaked agrimony
Agrimonia striata – Roadside agrimony

Agrimony: